Disclaimer

Gebruiksvoorwaarden. Deze website www.beterzeker.be (de Website) is eigendom van Assuralia en staat onder beheer van LannooCampus. De toegang tot of het gebruik van deze Website is ondergeschikt aan de onderstaande gebruiksvoorwaarden. Door uw toegang tot en uw gebruik van de Website, aanvaardt u zonder enig voorbehoud deze gebruiksvoorwaarden en verbindt u er zich toe deze na te leven.
Het gebruik van de Website is voor eigen rekening en risico.

 

Inhoud en aansprakelijkheid. Alle gegevens op deze Website hebben uitsluitend informatieve of educatieve doeleinden. Assuralia garandeert niet dat de inhoud van deze Website correct is, dat de Website te allen tijde en op iedere locatie beschikbaar is en dat de Website vrij is van virussen en andere schadelijke bestanddelen.

Assuralia kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade (directe, indirecte of incidentele schade) die voortvloeit uit het betreden of gebruiken van deze Website, uit de onmogelijkheid om de Website te gebruiken of schade die verband houdt met de inhoud van de al dan niet door derden aangeboden informatie op deze Website. Assuralia verwerpt alle aansprakelijkheid voor de inhoud of de aard van de websites van derden die met deze Website zijn verbonden.

Assuralia behoudt zich ten allen tijde het recht voor de inhoud van de Website te wijzigen. Het is een gebruiker van de Website niet toegestaan om de informatie die zich op de Website bevindt, te wijzigen, te vervangen, aan te passen of daar iets aan toe te voegen.

 

Intellectuele Eigendomsrechten. De volledige inhoud van deze Website, met inbegrip van alle materialen op de Website, zoals teksten, afbeeldingen, foto's, illustraties en andere grafische materialen, namen en logo’s, is beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Met betrekking tot haar intellectuele eigendomsrechten behoudt Assuralia zich alle rechten voor.

Zonder de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Assuralia is het strikt verboden de inhoud te kopiëren. Het is verboden software, informatie, tekst of documenten op deze Website of eender welk deel daarvan in elektronische of gedrukte vorm te kopiëren, laten zien, downloaden, verdelen, wijzigen, reproduceren, opnieuw publiceren of doorzenden, alsook om afgeleid werk te creëren op basis van de teksten, afbeeldingen, foto's, illustraties en andere grafische materialen, namen en logo's op de Website. Elke kopie van dit document of een deel daarvan, na verkrijging van bovenvermelde uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Assuralia, moet dit bericht inzake intellectuele eigendomsrechten en alle andere kennisgevingen inzake eigendom vermelden.

Voor meer informatie over het gebruik van de Website, kan u zich richten tot info@beterzeker.be

Elke inbreuk op deze intellectuele rechten kan aanleiding geven tot burgerlijke en strafrechtelijke vervolging.

 

Bijdragen aan de Website. Op sommige plaatsen op de Website kunnen gebruikers zelf een vrijwillige bijdrage leveren aan de Website. Assuralia is niet verantwoordelijk voor enige informatie, beweringen, meningen en vertoningen die geuit worden in deze bijdragen, die in eigen naam en op eigen verantwoordelijkheid op de Website worden geplaatst. Assuralia behoudt zich ten allen tijde het discretionair recht voor de door gebruikers aangeboden informatie te wijzigen of te verwijderen.

Ten aanzien van een bijdrage van een gebruiker geldt dat de auteur de algemene normen en waarden van het maatschappelijk verkeer (onder meer met betrekking tot discriminatie en racisme) en de wettelijke regels steeds in acht neemt. Er zal geen misbruik gemaakt worden van de Website. De auteur van een bijdrage garandeert over alle rechten op de bijdrage(n) te beschikken en vrijwaart Assuralia voor mogelijke aanspraken van derden in dat verband. Alle rechten ten aanzien van de bijdrage worden door de auteur overgedragen aan Assuralia en worden derhalve eigendom van Assuralia, die de bijdragen onbeperkt kan gebruiken en exploiteren.
 

Schade. Door deze Website te betreden, gaat u ermee akkoord Assuralia te vergoeden voor alle schade die voortvloeit uit eender welke inbreuk die u begaat op deze gebruiksvoorwaarden.
 

Aansprakelijkheid. Assuralia is niet aansprakelijk voor het frauduleuze gebruik van de Website en wijst alle aansprakelijkheid met betrekking tot enige inbraak in zijn informaticasystemen en de aantasting van informatie die daaruit zou kunnen voortvloeien, af. Assuralia zet echter alle nuttige middelen in ter voorkoming van een dergelijke inbraak.
 

Toepasselijk recht. Deze gebruiksvoorwaarden en het gebruik van deze Website worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. Elk geschil met betrekking tot deze gebruiksvoorwaarden of dat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staat, wordt voor de hoven en rechtbanken van Brussel gebracht.
 

Varia. Indien een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig of niet afdwingbaar is, dan wordt deze bepaling geacht niet te bestaan en doet ze geen afbreuk aan de geldigheid en afdwingbaarheid van alle overige bepalingen.

Assuralia behoudt zich ten alle tijde het recht voor elke gebruiker eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot de Website geheel of gedeeltelijk te ontzeggen, meer bepaald in geval van schending van de onderhavige voorwaarden door de gebruiker.

Assuralia behoudt zich ten allen tijde het recht voor de gebruiksvoorwaarden bij te werken.