4 - Toch maar een verzekering?

Verzekering

Wat is dat nu precies, een verzekering? Een verzekering is een overeenkomst tussen twee partijen. De ene partij – de verzekeraar – verbindt zich ertoe de andere – de verzekeringnemer – financieel tegemoet te komen. Dat kan het geval zijn, wanneer de verzekeringnemer op de een of andere manier schade lijdt of zelf veroorzaakt aan een derde. Maar ook wanneer in zijn leven een ingrijpende verandering plaatsvindt.

Schade lijden kan op verschillende manieren: je huis brandt af of je bent arbeidsongeschikt door een ongeval. In het eerste geval lijd je materiële schade, in het tweede geval heb je mogelijk een financieel verlies. Een ingrijpende verandering is er bijvoorbeeld wanneer je met pensioen gaat en je inkomen opeens een duik neemt.

De afspraken tussen verzekeraar en verzekeringnemer leggen beide partijen vast in een verzekeringscontract of een verzekeringspolis. De verzekeringnemer betaalt een premie.

Daarmee is de verzekeringnemer beschermd tegen mogelijke risico’s of schadegevallen die in de polis zijn opgesomd. Deze beschermingen noemt men dekkingen of waarborgen.

Dat betekent evenwel niet dat de verzekeringnemer altijd de begunstigde is van die dekkingen. Dat is namelijk de persoon aan wie de polis (schade)vergoeding of uitkering betaalt.